ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI
(»Narodne novine«, br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03. i 44/06.)


Predviđeni sadržaj izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi

1. Radi pojednostavljenja postupka i smanjenja administriranja potrebno je objediniti pojedina prava i regulirati ih na drugačiji način
2. Potrebno je na drugačiji način odrediti osnovicu od koje se određuju iznosi socijalnih naknada
3. Potrebno je iz postojećeg Zakona izbaciti sve što je predviđeno nacrtom Zakona o udomiteljstvu
4. Propisati mogućnost osnivanja strukovnih komora


OBJEDINJAVANJE PRAVA

Od ukupno 18 prava koja se sada mogu ostvariti u sustavu socijalne skrbi, predlaže se njihovo objedinjavanje u 8 novih prava čime bi se pojednostavio postupak priznavanja i smanjilo administriranje.


PRAVA PO PRIJEDLOGU IZMJENA ZAKONA

1. PRAVO NA STALNU POMOĆ
2. PRAVO NA OSOBNU INVALIDNINU
3. PRAVO NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
4. PRAVO NA SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
5. PRAVO NA POMOĆ U KUĆI
6. PRAVO NA NAKNADU DO ZAPOSLENJA
7. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
8. PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA


STALNA POMOĆ

1. PRAVO NA STALNU POMOĆ objedinjavalo bi dosadašnja prava:

- pravo na pomoć za uzdržavanje,
- pomoć za podmirenje troškova smještaja u učeničkom domu

OSOBNA INVALIDNINA

2. PRAVO NA OSOBNU INVALIDNINU
ostalo bi regulirano kao i do sada, samo bi zbog povećanja osnovice, umjesto dosadašnjih 1000,00 kuna mjesečna naknada iznosila 1.250,00 kuna

DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

3. PRAVO NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU ostalo bi regulirano kao i do sada, samo bi se zbog povećanja osnovice povećali iznosi ove naknade i to:
- doplatak u punom iznosu sa 400,00 kuna na 500,00 kuna
- doplatak u smanjenom iznosu sa 280 kuna na 350,00 kuna


SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI

4. PRAVO NA SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI objedinjavalo bi:

- sve oblike smještaja i boravka u domu socijalne skrbi, obiteljskim domovima, udomiteljskim obiteljima i organiziranom stanovanju i drugim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi
- pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja,
- jednokratni dodatak uz opskrbninu za slučaj smrti korisnika,
- osposobljavanje za samostalan život i rad (prijevoz i smještaj),
- pomoć pri uključivanju djeteta s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem u vrtić ili školu (integracija) - koja do sada nije bio regulirana Zakonom
- novu vrstu skrbi izvan vlastite obitelji – povremeni boravak, i
- financijsku potporu studentima – bivšim korisnicima skrbi izvan vlastite obitelji


POMOĆ U KUĆI

5. PRAVO NA POMOĆ U KUĆI objedinjavalo bi:
- pravo na usluge pomoći i njege u kući,
- pomoć u prehrani,
- stručnu pomoć u obitelji (patronažu) - novi oblik pomoći u kući koji do sada nije bio reguliran Zakonom


NAKNADA DO ZAPOSLENJA

6. PRAVO NA NAKNADU DO ZAPOSLENJA bi se propisalo Zakonom na način kako je to do sada bilo propisano pravilnikom,samo bi se zbog povećanja osnovice iznos naknade povećao s dosadašnjih 280,00 kuna na 350,00 kuna


PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

7. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA ostalo bi regulirano kao i do sada, samo bi se zbog povećanja osnovice povećali iznosi ove naknade

PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA

8. PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA

Pravo na status roditelja njegovatelja može ostvariti jedan od roditelja u slučajevima kada je prema preporuci liječnika educiran za izvođenje medicinsko-tehničkih zahvata zbog potrebe pružanja specifične njege svom djetetu, sve dok takva potreba traje.
Iznimno, pravo na status roditelja njegovatelja može ostvariti jedan od roditelja ukoliko dijete ima takvo oštećenje da je zbog toga u potpunosti nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala, a zbog težine oštećenja ili bolesti njegovo zbrinjavanje nije moguće osigurati uključivanjem u programe boravka, tj. zbog težine oštećenja ili bolesti roditelj nije u mogućnosti osigurati djetetu potrebnu pomoć u zbrinjavanju putem druge osobe.
Pravo na status roditelja njegovatelja ne može ostvariti roditelj koji koristi pravo na
dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim
smetnjama u razvoju.
Status roditelja njegovatelja ne može ostvariti roditelj za dijete koje je smješteno u
ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete, odnosno ako dijete boravi u ustanovi
socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjeta.
Roditelj koji koristi ovo pravo, poslove roditelja njegovatelja obavlja kao jedino zanimanje, tj. ne smije biti u radnom odnosu, biti član trgovačkog društva i dr., obavljati druge djelatnosti kao jedino ili glavno zanimanje na temelju kojega je
uključen u obvezno mirovinsko osiguranje u skladu s propisima koji uređuju
mirovinsko osiguranje.
Roditelj koji poslove roditelja njegovatelja obavlja kao jedino zanimanje dobiva mjesečnu naknadu od 4 osnovice za socijalna davanja (2.000,00 kn), te naknadu za obvezne doprinose (855,00 kn).
Kao osnovica za izračun naknade za obvezne doprinose uzima se najniža mjesečna osnovica za tekuću godinu.
Rješenje donijeto u prvom stupnju kojim se utvrđuje pravo na status roditelja njegovatelja, podliježe reviziji.
Reviziju obavlja po službenoj dužnosti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kao drugostupanjsko tijelo.
Ako je protiv rješenja prvostupanjskog tijela izjavljena žalba, o reviziji i žalbi rješava se istim rješenjem.
Ako protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije izjavljena žalba, tijelo koje je donijelo rješenje u prvostupanjskom postupku dostavit će ga zajedno sa spisima predmeta tijelu nadležnom za reviziju u roku osam dana od isteka roka za žalbu.
Revizija odgađa izvršenje rješenja.

Izračun potrebnih sredstava:
Ako mjesečna naknada za roditelja koji obavlja poslove roditelja njegovatelja kao jedino zanimanje iznosi ukupno 2.855,00 kuna (koja bi uključivala i naknadu roditelju = 2.000,00 kuna i naknadu za uplatu obveznih doprinosa = 855,00 kuna), ovo ministarstvo bi imalo potrebu osiguranja ovih dodatnih sredstava: 13.423.200,00 kuna godišnje


SAVJETOVANJE

SAVJETOVANJE ne bi više bilo utvrđeno kao pravo (nepotrebno provođenje upravnog
postupka) a objedinjavalo bi:
- dosadašnje pravo na savjetovanje i
- pravo na pomaganje u prevladavanju postojećih teškoća


JEDNOKRATNA POMOĆ

JEDNOKRATNA POMOĆ ne bi više bila utvrđena kao pravo, a objedinjavala bi dosadašnje:
- pravo na jednokratnu pomoć,
- pomoć za podmirenje troškova pogreba i
- pomoć za odjeću i obuću.

Financirala bi se iz sredstava koja će se na državnoj razini osigurati pri centrima za socijalnu skrb (diskrecijski fond).

Radi smanjenja administriranja koji umanjuje njen učinak, prema ovom Prijedlogu jednokratna pomoć ne bi bila propisana kao pravo, već bi se dodjeljivala prema diskrecijskoj ocjeni stručnih radnika centara za socijalnu skrb bez provođenja upravnog postupka.


UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA SOCIJALNA DAVANJA

Predviđeno je vezivanje osnovice za naknade iz područja socijalne skrbi uz relativnu liniju siromaštva (60% medijana nacionalnog dohotka). Ovu osnovicu izračunava Državni zavod za statistiku.

UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA SOCIJALNA DAVANJA
- Zakonom bi bilo propisano da osnovica za socijalna davanja ne može biti manja od
25% iznosa relativne linije siromaštva.
- Odluku o iznosu osnovice za socijalna davanja donosila bi VRH.

UDOMITELJSTVO

U cijelosti bi se brisalo 7 članaka kojima je reguliran rad udomiteljskih obitelji jer bi se ovo područje uredilo novim Zakonom o udomiteljstvu.

STRUKOVNE KOMORE
Novim člankom ovih izmjena omogućilo bi se osnivanje strukovnih Komora.

ČLANCI KOJE BI TREBALO IZMIJENITI ODNOSNO IZBRISATI
S obzirom na sadržaj predloženih izmjena Zakona o socijalnoj skrbi se od ukupno 220 članaka, koliko ih sada ima u Zakonu, intervencija radila u 103 članka koji bi se
brisali, mijenjali u formulaciji i sadržaju, a to znači u gotovo jednoj polovini Zakona


FINANCIJSKE POSLJEDICE IZMJENA I DOPUNA ZAKONA

Financijske posljedice izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi vezane su uz:
- prijedlog nove osnovice
- uvođenje nove kategorije korisnika
- uvođenje novih prava
Za potrebe uvođenja novog prava – prava na status roditelja njegovatelja trebalo bi osigurati dodatna sredstva u iznosu od 13.423.200,00 kuna godišnje

Hvala na pažnji!

vrh stranice

  Best Free Hit Counters
Website Counter
Website Counter

Hosted by Avalon IT